Πρόσκληση σε έκτακτη Γ.Σ. των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

paok
Κατηγορία: Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ 2004-ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το δ.τ. «ΠΑΟΚ 2004-ΚΑΕ ΠΑΟΚ», καλεί τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 4η Νοεμβρίου /2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στα επί της οδού Αντ. Τρίτση 12, γραφεία της εταιρείας, στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 

  1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών με την έκδοση νέων μετοχών, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018
  2. Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί την 14η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.


Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μίας (1) ψήφου.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και το Καταστατικό της εταιρείας οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στα γραφεία της εταιρείας (Αντ. Τρίτση 12) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρία.

Εντός της ιδίας προθεσμίας πρέπει να υποβάλλει τις σχετικές αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

Θεσσαλονίκη 06.10.2020

Για το ΔΣ της ΑΑΕ «ΠΑΟΚ 2004 – ΚΑΕ»

 

Αριστοτέλης Καρακούσης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

πηγή: paokbc.gr